KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 2/2542
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1/2540 ลงวันที่ 6 มกราคม 2540 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงหารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2539 เป็นต้นมานั้น
เนื่องจากวาระการดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวได้สิ้นสุลงแล้ว ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป้น คณะกรรมการโครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  อาจารย์ นิตยา เดชะพรหม  ประธานกรรมการ
2 .  อาจารย์ ยุพิน กลิ่นขจร  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการและเลขานุการ
5 .  นางรัชนี ทีปกากร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1.ส่งเสริมการดำเนินงานของโครงการฯให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการวิจัย 2.ส่งเสริมให้มีความร่วมมือในการดำเนินงานของโครงการฯกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินงานและติดตามประเมินผลการให้บริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 4.จัดหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทางเกี่ยวกับผู้สูงอายุแก่พยาบาลทั่วไป 5.จัดอบรมการดูแลผู้สูงอายุแก่ประชาชนทั่วไป 6.จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการศูนบ์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 7.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 6 มกราคม 2542                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th