KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 124/2551
เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการวัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 643/2549 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2549 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549 เป็นต้นมานั้น

เนื่องจากคณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานภายในคณะฯ จากการหลวมรวมภาควิชากลับเป็นภาควิชาดังเดิม ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงให้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวที่อ้างถึงข้างต้น และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  รองประธานกรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ฉวี เบาทรวง  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา ภิญโญคำ  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
7 .  อาจารย์ จันทร์ฉาย หวันแก้ว  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  กรรมการ
10 .  อาจารย์ รังสิมา โตสงวน  กรรมการ
11 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการและเลขานุการ
12 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาหลักสูตรรายละเอียดของหลักสูตรและกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะ
2. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับระเบียบและข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาในระดับปริญญาตรี
3. ดำเนินการและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องด้านบริการวิชาการเกี่ยวกับการรับนักศึกษา การสอน การจัดตารางสอน การจัดตารางสอบ
4. พิจารณาและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษาของกระบวนวิชาในระดับปริญญาตรี
5. จัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
6. ประเมินผลการจัดการการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการมาตรฐานพันธกิจ ทุกภาคการศึกษา
7. พัฒนาและปรับปรุงการจัดการศึกษา และแผนกำหนดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
8. ติดตามประเมินคุณภาพบัณฑิตทุกปีการศึกษา
ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2551


สั่ง ณ วันที่ : 28 มกราคม 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th