KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 009/2551
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวันพัฒนาสิ่งแวดล้อม คณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2551วัตถุประสงค์ :ตามที่คณะฯ ได้พิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมจัดโครงการวันพัฒนาสิ่งแวดล้อม คณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2551 ในวันที่ 11 มกราคม 2551 เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมคณะฯให้มีความเรียบร้อยสวยงาม และเพื่อประกอบกิจกรรมถวายแด่ในหลวงในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา ตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ประกอบการร้านค้า นั้น

เพื่อให้การจัดโครงการดังกล่าวได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวันพัฒนาสิ่งแวดล้อม คณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2551 คือ

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ที่ปรึกษา
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทา เลียววิริยะกิจ  กรรมการ
4 .  นางกมลชนก กาวิล  ที่ปรึกษา
 
1 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  ประธานกรรมการ
2 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการและเลขานุการ
3 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์สนาม
1 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
2 .  นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  กรรมการ
3 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
4 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
5 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
6 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  กรรมการ
2 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล
1 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการ
2 .  นางภคภรณ์ คาวาเซ่  กรรมการ
3 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
1 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
3 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
2 .  นางหอมนวล บุญชู  กรรมการ
3 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
4 .  นางระยอง วัฒนากุล  กรรมการ
5 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  กรรมการ
6 .  นางภคภรณ์ คาวาเซ่  กรรมการ
7 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
8 .  นางประกายจันทร์ หอมคล้าย  กรรมการ
9 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
10 .  นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายรวบรวมและจัดการขยะ
1 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
2 .  นายบุญเป็ง เชิดลำ  กรรมการ
3 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
4 .  นายปรีดา มณีวร  กรรมการ
5 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
6 .  นายธนดล สุขสัมพันธ์  กรรมการ
7 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
8 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
9 .  นายเรวัติ เลิศพฤกษ์  กรรมการ
10 .  นายเรวัติ เลิศพฤกษ์  กรรมการ
11 .  นายประยูร หล้ามูล  กรรมการ
12 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
13 .  นายศรีพล แก้วปัญญา  กรรมการ
14 .  นายบุญรัตน์ คุณยศยิ่ง  กรรมการ
15 .  นายสุรัตน์ สิงห์ทร  กรรมการ
16 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการ
17 .  นายประพัฒน์ จันต๊ะวงค์  กรรมการ
18 .  นายไพทูลย์ จันที  กรรมการ
19 .  นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์  กรรมการ
20 .  นายนิรันดร์ เสาวมาลย์  กรรมการ
21 .  นางจันทร์สม วงค์คำ  กรรมการ
22 .  นางพิศมัย บุญยัง  กรรมการ
23 .  นางสาวอุไร กันธะวังค์  กรรมการ
24 .  นางปราณี จิตตาดู  กรรมการ
25 .  นางนงไวย์ สุติวงษ์  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2551

สั่ง ณ วันที่ : 10 มกราคม 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th