KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 84/2542
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเตรียมหญิงตั้งครรภ์เพื่อการคลอดวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 103/2540 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเตรียมหญิงตั้งครรภ์เพื่อการคลอด โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งวันที่ 2540เป็นต้นมานั้น
เนื่องจากวาระการดำเนินงานของคณะกรรมการดำงกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเตรียมหญิงตั้งครรภ์เพื่อการคลอดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมหญิงตั้งครรภ์เพื่อการคลอด ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รองศาสตรจารย์อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา  กรรมการ
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตรจารย์สุพิศ รุ่งเรืองศรี  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา  กรรมการ
5 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ 1.ส่งเสริมการดำเนินงานของโครงการให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการวิจัย 2.ส่งเสริมให้มีความร่วมมือในการดำเนินงานของโครงการฯกับแผนกการพยาบาลสูติ-นรีเวชและหน่วยฝากครรภ์ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินงานและติดตามประเมินผลการให้บริการเตรียมหญิงตั้งครรภ์เพื่อการคลอด 4.จัดหลักสูตรอบรมการเตรียมหญิงตั้งครรภ์เพื่อการคลอด 5.จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการเตรียมหญิงตั้งครรภ์เพื่อการคลอด 6.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 11 มิถุนายน 2542                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th