KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 88/2542
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสาธารณสุขมูลฐานวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่109/2540 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2540 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสาธารณสุขมูลฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มแม่น้ำสาขาแม่น้ำปิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยให้มีการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 11 มิหถุนายน 2540 เป็นต้นมา
เนื่องจากวาระการดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการดำเนินโครงการสาธารณสุขมูลฐาน ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผศ.ทิพพาพร ตังอํานวย  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  รองประธานกรรมการ
3 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
4 .  ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  กรรมการ
5 .  รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
6 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
7 .  อ.ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการและเลขานุการ
8 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับงานสาธารณสุขมูลฐาน 2.ส่งเสริมให้มีความสอดคล้องในการดำเนินงานของโครงการสาธารณสุขมูลฐานกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 3.ดำเนินงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการให้บริการของโครงการสาธารณสุขมูลฐานในโครงกสารพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิง อันเนื่องมาจาอพระราชดำริ

สั่ง ณ วันที่ : 17 มิถุนายน 2542                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th