KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3/2551
เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาต่างๆวัตถุประสงค์ :อาสัยอำนาจตามความในมาตรา 23 (1)(ก) แห่งพระราชบัญัติงิชาชีพการพยาบาลและการผดงครรภ์ พ.ศ 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญัติวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2)พ.ศ 2540 สภาการพยาบาลจึงได้มีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ให้บุคคลผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาต่างๆ

รายนาม :
1.1 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
 
1.1.1 สาขาการพยาบาลวิกฤตผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ/ฉุกเฉิน ประกอบด้วย
1 .  รองศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ ธงชัย  คณะทำงาน
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริศนา สุนทรไชย  คณะทำงาน
 
1.1.6 สาขาการพยาบาลผูเสงอายุ ประกอบด้วย
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ลินจง โปธิบาล  คณะทำงาน
 
1.1.7 สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ประกอบด้วย
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  คณะทำงาน
 
1.1.8 สาขาการพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อ ประกอบด้วย
1 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์  คณะทำงาน
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ  คณะทำงาน
 
1.1.14 สาขาการพยาบาลทางตาขั้นสูง (ฝึกกล้ามเนื้อตา และการวัดสายตา ประกอบแว่น) ประกอบด้วย
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  คณะทำงาน
 
1.1.15 สาขาการบริหารการพยาบาล ประกอบด้วย
1 .  รองศาสตราจารย์ อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม  คณะทำงาน
 
1.1.17 สาขาการวิจัยทางการพยาบาล ประกอบด้วย
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  คณะทำงาน
 
1.1.18 สาขาอนามัยเจริญพันธุ์สตรี ประกอบ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  คณะทำงาน
 
1.3 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ประกอบด้วย
 
1.3.1 การช่วยฟื้นฟูคืนชีพสูง (5-10 วัน) ประกอบด้วย
1 .  รองศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ ธงชัย  คณะทำงาน
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553

สั่ง ณ วันที่ : 11 มกราคม 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th