KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -
เรื่อง ประกาศ แต่งตั้งแกนนำรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และฟื้นที่พิเศษในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :ตามที่ คณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพประชากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สส.มช.)โดยศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมกับกองกิจการนักศึกษา สำนักงานธิการบดีได้ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ และพื้นที่พิเศษในดครงการหลักประกันถ้วนหน้าโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โยการประสานงานและร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุง เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคและมิให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549-2550 นั้น เพื่อให้มีดำเนินการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ อาศัยอำนาจตามความมาตรา 21 แห่งพระราชบัญยัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พุทธสักราช 2530 จึงแต่งตั้งแกนนำรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และฟื้นที่พิเศษในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

รายนาม :
แกนนำ คณะพยาบาลศาสตร์
1 .  นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร  คณะทำงาน
2 .  นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  คณะทำงาน
3 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  คณะทำงาน
4 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  คณะทำงาน
5 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  คณะทำงาน
 


หน้าที่ :ให้แกนนำฯชุดนี้ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. จัดทำแผนควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในหน่วยงาน/คณที่ตนสังกัด
2. สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในพื้อนที่รับผิดชอบ 3. สอบสวน ควบคุมรคไข้เลือดออกอย่างเป็นระบบ เมือมีผู้ป่วยในพื้อนที่รับผิดชอบ 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์โรคไข้เลือดออก ตามคณะกรรมการสร้างเสริม
สุขภาพประชากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สส.มช) มอบหมาย


สั่ง ณ วันที่ : 22 ตุลาคม 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th