KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 167/2551
เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 146/2550 ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2550 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2550 นั้น
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการฯ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้เป็นไปด้วยควมเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงให้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวข้างต้น และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  ที่ปรึกษา
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ที่ปรึกษา
4 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ที่ปรึกษา
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ที่ปรึกษา
6 .  ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  ที่ปรึกษา
7 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ที่ปรึกษา
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  ที่ปรึกษา
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์  ที่ปรึกษา
 
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  ประธานกรรมการ
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  กรรมการ
3 .  อาจารย์ ดร.จิตตวดี เหรียญทอง  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันทิพย์ จอมศรี  กรรมการ
5 .  อาจารย์ รังสิมา โตสงวน  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์  กรรมการ
8 .  อาจารย์ อัศวินี นามะกันคำ  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภา แสนหลวง  กรรมการ
10 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
11 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
12 .  นายกิตติศักดิ์ คำมา  กรรมการ
13 .  นางมณฑิชา ฉัตรเตชะ  กรรมการ
14 .  นายปิยวัช คุณทรงเกียรติ  กรรมการ
15 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
16 .  นายวัชรา เชิดลำ  กรรมการ
17 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
18 .  นางภคภรณ์ คาวาเซ่  กรรมการ
19 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
20 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
21 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
22 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการ
23 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  กรรมการ
24 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
25 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
26 .  นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ  กรรมการ
27 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
28 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการและเลขานุการ
29 .  นางจุดารัตน์ ชิดทอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
ที่ปรึกษา
ให้คำปรึกษาเชิงนโยบายและแนวทางการดำเนินการด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ประธานกรรมการ
1. เป็นผู้ประสาน กำกับ และติดตามการดำเนินการด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและ การจัดการความรู้ตามแผนปฏิบัติที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของคณะฯ
2. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ
3. รายงานผลการดำเนินการด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ต่อ คณบดี
กรรมการ
1. ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบ สารสนเทศและการจัดการความรู้ เพื่อเสนอต่อคณบดี
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการในทุกพันธกิจ ของคณะฯ
3. วางแผนเกี่ยวกับการจัดหา ดูแล บำรุงรักษา และติดตามการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเสนอต่อคณบดี
4. กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศของคณาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษา เพื่อตอบสนองการดำเนินงานในพันธกิจต่าง ๆ ของคณะฯ
5. เป็นที่ปรึกษาและกำกับดูแลการดำเนินงานของหน่วยบริการคอมพิวเตอร์ของคณะฯ
6. สนับสนุนและเอื้ออำนวยให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการจัดการความรู้ ในหน่วยงาน กลุ่มวิชา และสาขาวิชาต่าง ๆ
7. ให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ในการดำเนินงานการพัฒนาระบบ สารสนเทศและการจัดการความรู้
8. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
เลขานุการ
1. นัดหมายการประชุมของคณะกรรมการและทีมดำเนินงาน
2. บันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการ
3. รวบรวมและจัดทำเอกสารรายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน
4. ประสานงานกับประธาน กรรมการ และคณะทำงาน
ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2551

สั่ง ณ วันที่ : 5 มีนาคม 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th