KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 182/2551
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี คณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่องในวาระครบรอบ 48 ปี การศึกษาพยาบาลศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่บูรพาจารย์และจัดหาทุนในการพัฒนาคณะฯ และปรับปรุงอาคารเรียนต่างๆ ในวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2551 ณ ห้องโถงอาคารเรียน 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานจัดงานดังกล่าวฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี คณะพยาบาลศาสตร์” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์  ที่ปรึกษา
 
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  รองประธานกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทา เลียววิริยะกิจ  รองประธานกรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  รองประธานกรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม  รองประธานกรรมการ
6 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการและเลขานุการ
7 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
4 .  อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  กรรมการ
6 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
7 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
8 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
9 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
10 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
11 .  นางอรุณทิพย์ จันทราช  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายการเงิน
1 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
2 .  นางสหพร วงศ์ทิพย์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.อมรรัชช์ งามสวย  กรรมการ
3 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  กรรมการ
4 .  นางมณฑิชา ฉัตรเตชะ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสารและประเมินผล
1 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
2 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการ
3 .  นายประสิทธิ์ เมืองมูล  กรรมการ
4 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
5 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
6 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
7 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนีย์ จันทร์มหเสถียร  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร  กรรมการ
4 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
5 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  กรรมการ
6 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
7 .  นางจันทร์สม วงค์คำ  กรรมการ
8 .  นางประกายจันทร์ หอมคล้าย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงพยอม ปัญญา  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิมล ธนสุวรรณ  กรรมการ
5 .  ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
11 .  รองศาสตราจารย์ มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
12 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
13 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการ
14 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
15 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  กรรมการ
16 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
17 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด พจนามาตร์  กรรมการ
18 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล  กรรมการ
19 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
20 .  รองศาสตราจารย์ นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
21 .  อาจารย์ ดิลกา ไตรไพบูลย์  กรรมการ
22 .  นางภคภรณ์ คาวาเซ่  กรรมการ
23 .  นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล  กรรมการ
24 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
2 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
3 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
4 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่
1 .  อาจารย์ สถิตย์ วงศ์สุรประกิต  กรรมการ
2 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
3 .  นายบุญเป็ง เชิดลำ  กรรมการ
4 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
5 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
6 .  นายปรีดา มณีวร  กรรมการ
7 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
8 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
2 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
3 .  นายสุรัตน์ สิงห์ทร  กรรมการ
4 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการ
5 .  นายบุญรัตน์ คุณยศยิ่ง  กรรมการ
6 .  นายไพทูลย์ จันที  กรรมการ
7 .  นายพชร กันทะโย  กรรมการ
8 .  นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2551

สั่ง ณ วันที่ : 12 มีนาคม 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th