KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 186/2551
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการสัมมนาการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2550 และแนวทางการพัฒนางานประจำปีการศึกษา 2551 ของหน่วยบัณฑิตศึกษาวัตถุประสงค์ :หน่วยบัณฑิตศึกษากำหนดจะจัดโครงการสัมมนาเรื่อง “การประเมิน ผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2550 และแนวทางการพัฒนางานประจำปีการศึกษา 2551 ของหน่วยบัณฑิตศึกษา” ในวันที่ 15 -16 มีนาคม 2551 ณ สำนักงานหน่วยบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
เพื่อให้การดำเนินการจัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการสัมมนาเรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2550 และแนวทางการพัฒนางานประจำปีการศึกษา 2551 ของหน่วยบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์  ที่ปรึกษา
3 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  ที่ปรึกษา
 
1 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางนงนุช ไชยยศ  รองประธานกรรมการ
3 .  นางมธุดา ศิรประเสริฐ  กรรมการและเลขานุการ
4 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
5 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล
1 .  นางภัทรลภา เสาวมาลย์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการ
2 .  นางสาวสิริกร บุญฟู  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจัดทำรูปเล่มรายงาน
1 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
2 .  นางผกามาศ ใจใหญ่  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม
1 .  นางสาวจันทรวรรณ สุระสินธุ์  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2551

สั่ง ณ วันที่ : 12 มีนาคม 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th