KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 71/2546
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแนวทางการหลอมรวมภาควิชา และหน่วยงานวัตถุประสงค์ :ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการในภาควิชาและเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารโดยให้มีการรวมหน่วยงานให้เหลือน้อยลง เพื่อก่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารองค์กรซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยมากขึ้น นั้น
เพื่อให้การพิจารณากำหนดแนวทางการหลอมรวมภาควิชา และหน่วยงานคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับนโยบายการปรับโครงสร้างและระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการกำหนดแนวทางการหลอมรวมภาควิชา และหน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการชุดที่1:การหลอมรวมภาควิชาและธุรการ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  ที่ปรึกษา
3 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์  ที่ปรึกษา
4 .  รองศาสตราจารย์ วรรณวิไล ชุ่มภิรมย์  ประธานกรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ มล.อัครอนงค์ ปราโมช  กรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ นันทา เล็กสวัสดิ์  กรรมการ
8 .  รองศาสตราจารย์ ศิริพร สิงหเนตร  กรรมการ
9 .  รองศาสตราจารย์ อำไพ ชนะกอก  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิมล ธนสุวรรณ  กรรมการ
11 .  ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  กรรมการ
12 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  กรรมการ
13 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
14 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
15 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการและเลขานุการ
16 .  นายชัชพล โพธิสุวรรณ  ผู้ช่วยเลขานุการ
 
คณะกรรมการชุดที่2:การหลอมรวมหน่วยงานและธุรการในสำนักงานเลขานุการ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ วรรณวิไล ชุ่มภิรมย์  ประธานกรรมการ
3 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
4 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
5 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
6 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
7 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
8 .  นางอารี ประไพตระกูล  กรรมการ
9 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการ
10 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
11 .  นายชัชพล โพธิสุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ
12 .  นางกมลชนก กาวิล  ผู้ช่วยเลขานุการ
13 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดแนวทางการหลอมรวมภาควิชาและธุรการภาควิชารวมทั้งแนวทางการบริหารงานภายหลังการหลอมรวม และนำเสนอต่อคณะฯ เพื่อพิจารณาต่อไป
ให้คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดแนวทางการหลอมรวมหน่วยงานในสำนักงานเลขานุการ ธุรการภาควิชารวมทั้งแนวทางบริหารงานภายหลังการหลอมรวม และนำเสนอต่อคณะฯ เพื่อพิจารณาต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2546                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th