KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 513/2550
เรื่อง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ประจำปีงบประมาณ 2551 (วันที่ 1 ตุลาคม 2550)วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ประจำปี 2551 (วันที่ 1 ตุลาคม 2550) เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย เป็นธรรมและคำนึงถึงประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับเป็นหลักสำคัญ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 ประกอบกับข้อ 4 ตามประกาศ ก.บ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ดังนี้

รายนาม :
1. นางธัญญลักษณ์ สวาสดิ์วงค์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา งานบริการการศึกษา ปฏิบัติงานนโยบายและแผน คณะกรรมการประกอบด้วย
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการและเลขานุการ
 
2. นายอภิชน สมมิตร ตำแหน่งนักกิจการนักศึกษา งานบริการการศึกษา คณะกรรมการประกอบด้วย
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ประธานกรรมการ
2 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการและเลขานุการ
 
3. นางสาวสุทธิดา ช่างสม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย และนางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี ตำแหน่งนักวิจัย งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะกรรมการประกอบด้วย
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  ประธานกรรมการ
2 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  กรรมการ
4 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการและเลขานุการ
 
4. นายกริช ศรีธีระจิตต์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานนโยบายและแผน คณะกรรมการประกอบด้วย
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์  ประธานกรรมการ
2 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการและเลขานุการ
 
5. นางสาวสุพีรญา แสงกลม ตำแหน้งเจ้าหน้าที่บุคคล หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ คณะกรรมการประกอบด้วย
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
4 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการและเลขานุการ
 
6. นางกรอนคำ มโนดมผล ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี หน่วยการเงินและบัญชี งานคลังและพัสดุ คณะกรรมการประกอบด้วย
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
4 .  นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี  กรรมการและเลขานุการ
 
7. นายวัชรา เชิดลำ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ หน่วยพัสดุ งานคลังและพัสดุ คณะกรรมการประกอบด้วย
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
4 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการและเลขานุการ
 
8. ร.ต.อ. หญิง อมรรัตน์ งามสวย ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะกรรมการประกอบ ด้วย
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทา เลียววิริยะกิจ  กรรมการ
4 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการและเลขานุการ
 
9.ร.ต.อ.หญิงฐิติมา สุขเลิศตระกูล ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะกรรมการประกอบ ด้วย
1 .  รองศาสตราจารย์ มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  ประธานกรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ สุธิศา ล่ามช้าง  กรรมการ
4 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการและเลขานุการ
 
10.อาจารย์สถิตย์ วงศ์สุรประกิต ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช คณะกรรมการประกอบด้วย
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  ประธานกรรมการ
2 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการและเลขานุการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
 
11. อาจารย์อัศวินี นามะกันคำ และอาจารย์สุกัญญา ชัยชนะ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช คณะกรรมการประกอบด้วย
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
4 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการและเลขานุการ
 
12. อาจารย์ณัฐวรรณ สุวรรณ ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน คณะกรรมการประกอบด้วย
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  ประธานกรรมการ
2 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการและเลขานุการ
3 .  รองศาสตราจารย์ วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล  กรรมการ
 
13. อาจารย์วราวรรณ อุดมความสุข . อาจารย์ขนิษฐา รัตนกัลยา และอาจารย์ลลิดา นพคุณ คณะกรรมการประกอบด้วย
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
4 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการและเลขานุการ
 
14. อาจารย์วราภรณ์ บุญเชียง คณะกรรมการประกอบด้วย
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ อำไพ ชนะกอก  กรรมการ
4 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการและเลขานุการ
 
15. อาจารย์ศิวพร อึ้งวัฒนา คณะกรรมการประกอบด้วย
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  กรรมการ
4 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการและเลขานุการ
 
. อาจารย์ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์ คณะกรรมการประกอบด้วย
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ อำไพ ชนะกอก  กรรมการ
4 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการและเลขานุการ
 
17. อาจารย์อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์ คณะกรรมการประกอบด้วย
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ
4 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการและเลขานุการ
 
18. อาจารย์จิราวรรณ ดีเหลือ และ อาจารย์พจนีย์ ภาคภูมิ คณะกรรมการประกอบด้วย
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ลาวัลย์ สมบูรณ์  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ฉวี เบาทรวง  กรรมการ
4 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการและเลขานุการ
 
19. อาจารย์จริยาพร ศรีสว่าง อาจารย์กิ่งฟ้า แสงลี อาจารย์วราพร สุนทรและอาจารย์สุจิตรา ชัยวุฒิ คณะกรรมการประกอบด้วย
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ลาวัลย์ สมบูรณ์  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
4 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการและเลขานุการ
 
20.อาจารย์ ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี คณะกรรมการประกอบด้วย
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ลาวัลย์ สมบูรณ์  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
4 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการและเลขานุการ
 
21.อาจารย์วณิชา พึ่งชมภู อาจารย์ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์ อาจารย์ชมพูนุท ศรีรัตน์ และอาจารย์จิราภรณ์ สุกันธา คณะกรรมการประกอบด้วย
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
4 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการและเลขานุการ
 
22. อาจารย์คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง ภาควิชาบริหารการพยาบาล คณะกรรมการประกอบด้วย
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา  กรรมการ
4 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ : โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ โดยให้ทำการประเมินในช่วงระหว่างวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2550 และสรุปผลการประเมินให้แล้วเสร็จ และนำเสนอคณบดี ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 เพื่อที่คณะฯ จะได้นำเสนอมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อไป
สั่ง ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2550

สั่ง ณ วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th