KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 211/2551
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ทางการพยาบาลและผดุงครรภ์แห่งประเทศไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 005/2551 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์ความรู้ เชิงประจักษ์ทางการพยาบาลและผดุงครรภ์แห่งประเทศไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2551 นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ทางการพยาบาลและผดุงครรภ์แห่งประเทศไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  ที่ปรึกษา
 
ผู้อำนวยการ
1 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์  คณะดำเนินงาน
 
รองผู้อำนวยการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ ธงชัย  คณะดำเนินงาน
 
ทีมบริหาร
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  คณะดำเนินงาน
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  คณะดำเนินงาน
 
ทีมวิจัย
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  คณะดำเนินงาน
2 .  รองศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ ธงชัย  คณะดำเนินงาน
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  คณะดำเนินงาน
4 .  ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  คณะดำเนินงาน
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสศรี เย็นบุตร  คณะดำเนินงาน
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล  คณะดำเนินงาน
7 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน เพียรมงคล  คณะดำเนินงาน
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  คณะดำเนินงาน
9 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง  คณะดำเนินงาน
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  คณะดำเนินงาน
11 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุลี สำราญญาติ  เลขานุการ
12 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  ผู้ช่วยเลขานุการ
 
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2551

สั่ง ณ วันที่ : 25 มีนาคม 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th