KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 139/2551
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551 เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 138 / 2551 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551 ได้แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลสาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551 ไปแล้ว นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานของสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พุทธศักราช 2530 จึงขอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551 เพิ่มเติม คือ อาจารย์ณัฐวรรณ สุวรรณ และให้อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษามีหน้าที่ดังนี้ 1. ศึกษาวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบข้อบังคับ และวิธีการดำเนินงานด้านกิจกรรม นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
2. ให้คำแนะนำกรรมการสโมสรนักศึกษาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบข้อบังคับ และวิธีการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา เช่น การดำเนินงานเพื่อขออนุมัติจัด กิจกรรม การเงิน การใช้สถานที่ การติดประกาศโฆษณา และสิ่งตีพิมพ์ของสโมสร นักศึกษา เป็นต้น
3. ให้คำปรึกษาแนะนำ และประชุมร่วมกับกรรมการสโมสรนักศึกษาเกี่ยวกับ การดำเนิน กิจกรรม เช่น การวางแผนการดำเนินงานและประเมินผลเป็นต้น
4. ให้คำปรึกษาแนะนำกรรมการสโมสรนักศึกษา เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค ของกิจกรรม นักศึกษาที่ผ่านมา เช่นการดำเนินงาน การขาดแคลนงบประมาณ ตลอดจนปัญหาด้าน การศึกษาของกรรมการ เป็นต้น 5. พิจารณากลั่นกรองการขอจัดกิจกรรมของสโมสร เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามนโยบายของ สถาบันอุดมศึกษา 6. รับผิดชอบการยืมเงินทดรองจ่าย การควบคุมการใช้เงิน ตลอดจนครุภัณฑ์ ของสโมสร นักศึกษา 7. ควบคุมดูแลให้นักศึกษา ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดกิจกรรมนักศึกษา ของสถาบัน เช่นการใช้สถานที่ การเงิน การติดประกาศ และการทัศนศึกษา 8. การดูแลเกี่ยวกับสวัสดิภาพ และการดำเนินงานของนักศึกษา
9. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆเช่น อาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ อาจารย์ผู้สอนนักแนะแนว และ หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เพื่อการดำเนินงานกิจกรรมของนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษา 10.ปฏิบัติตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


รายนาม :
อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551

สั่ง ณ วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th