KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 590/2550
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการสานสัมพันธ์ อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :ด้วยที่ประชุมอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ สมัยที่ 29/2549-2551 จะจัดโครงการงาน สานสัมพันธ์อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ในวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2550 เวลา 16.30 – 22.00 น. ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษา นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการงานสานสัมพันธ์อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ที่ปรึกษา
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ที่ปรึกษา
 
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  รองประธานกรรมการ
3 .  อาจารย์ ดร.สมพิศ อำไพ  กรรมการและเลขานุการ
 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการเหรัญญิก
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภา แสนหลวง  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  กรรมการ
4 .  นางสหพร วงศ์ทิพย์  กรรมการ
5 .  นางจุดารัตน์ ชิดทอง  กรรมการ
6 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  อาจารย์ ดร.นาดา ลัคนหทัย  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  กรรมการ
3 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันทิพย์ จอมศรี  กรรมการ
3 .  อาจารย์ ดร.จิตตวดี เหรียญทอง  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ  กรรมการ
5 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
6 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
7 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
8 .  นางภคภรณ์ คาวาเซ่  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสันทนาการ และการแสดง
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
5 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
6 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
7 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
8 .  นางสาวจุไรรัตน์ ทาเขียว  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายการแข่งขันเกทส์และกีฬา
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล  กรรมการ
4 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
5 .  นางภคภรณ์ คาวาเซ่  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายของรางวัล
 
กรรมการฝ่ายเอกสารแประเมินผล
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการ
4 .  นางหอมนวล บุญชู  กรรมการ
5 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
6 .  นางอรุณทิพย์ จันทราช  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนกรณ์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราวรรณ อุดมความสุข  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิดา นพคุณ  กรรมการ
4 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
5 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
6 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
7 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอหารและเครื่องดื่ม
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธมน วุทธานนท์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  กรรมการ
5 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
6 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
7 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
8 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
9 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
10 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
11 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
12 .  นายบุญเป็ง เชิดลำ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  กรรมการ
2 .  อาจารย์ ดร.สมพิศ อำไพ  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา  กรรมการ
4 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
5 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 28 ธันวาคม 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th