KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 215/2551
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ โครงการศูนย์เด็กเล็กประจำคณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 475/2548 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ โครงการศูนย์เด็กเล็กประจำคณะพยาบาลศาสตร์ โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2548 นั้น

เนื่องจากคณะกรรมการดังกล่าวสิ้นสุดวาระการดำเนินงาน และเพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ โครงการศูนย์เด็กเล็กประจำคณะพยาบาลศาสตร์” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ที่ปรึกษา
 
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม  กรรมการ
4 .  นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  กรรมการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. กำหนดนโยบาย แผนงานการดำเนินงานด้านบริการวิชาการ 2. วางแผนการพัฒนาวิชาการสำหรับบุคลากรและบุคลทั่วไป
3. ดำเนินงานด้านพัฒนาวิชาการของศูนย์ศึกษาเด็กเล็กตามแผน
4. ส่งเสริมการทำวิจัยและการนำผลงานวิจัยมาใช้
5. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
6. พิจารณาอนุมัติการทำวิจัยศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก
7. ร่วมประเมินผลการดำเนิงานด้านบริการวิชาการในแต่ละปีงบประมาณ
8. ให้ข้อเสนอแนะในด้านบริการวิชาการของศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก
9. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2551

สั่ง ณ วันที่ : 27 มีนาคม 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th