KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 162/2551
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปี 2551 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2550 – 31 มีนาคม 2551)วัตถุประสงค์ :ตามที่อธิการบดีได้มีคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2551 ในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 18 ราย นั้น เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยของคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2546 เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 11/2546 (เงินสมทบสำหรับลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้มหาวิทยาลัย) และบัณทึกที่ ศธ 0515(4)ว 140 ลงวันที่ 29 มกราคม 2547 เรื่อง แนวปฏิบัติในการจ้างลูกจ้างชั่วคราว จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้มหาวิทยาลัย คณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย

รายนาม :
หน่วยหอพัก
 
1.นางอัมพร เลิศคาลี 2.นางสาวศรีพรรณ์ อภิมร 3.นางจันทร์แรม คำป๊อก
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ประธานกรรมการ
2 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
5 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
หน่วยห้องสมุด
 
4.นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
3 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
4 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
5 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
หน่วยบริการคอมพิวเตอร์
 
5.นายกิตติศักดิ์ คำมา
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
5 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
6 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
ศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก
 
6.นางพิมพ์พร ทรัพย์เหม7.นางสาวนงลักษณ์ เวชการ8.นางสายทอง ลี
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ประธานกรรมการ
2 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ นิตยา ไทยาภิรมย์  กรรมการ
4 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
5 .  นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  กรรมการ
6 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
หน่วยยานพาหนะ
 
9.นายวิวัฒน์ กันทะโย10.นายประพัฒน์ จันต๊ะวงค์11.นายไพทูลย์ จันที12.นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์13.นายนิรันดร์ เสาวมาลย์
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
3 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
4 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
5 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
หน่วยอาคารสถานที่
 
14.นางปราณี จิตตาดู15.นางสาวอุไร กันธะวังค์16.นายณรงค์ เรือนสุวรรณ17.นายยปรีชา ท้าวอาษา
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
4 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
5 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
งานบริการการศึกษา
 
18.นางสาวอรวรรณ สอนแพร่
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
2 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
3 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
4 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
5 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
 


หน้าที่ : ให้คณะกรรมการฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2546 เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 11/2546 (เงินสมทบสำหรับลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้มหาวิทยาลัย) และบันทึกที่ ศธ 0515(4)/140 ลงวันที่ 29 มกราคม 2547 เรื่องแนวปฏิบัติในการจ้างลูกจ้างชั่วคราว โดยให้มีการประเมิน ครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม 2551 ก่อนครบระยะเวลาการจ้าง
สั่ง ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

สั่ง ณ วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th