KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 20/2547
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 332/2544 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2544 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ื 14 ธันวาคม 2544 เป็นต้นมานั้น
เนื่องจากวาระการดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านวิชาการของคณะฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  รองประธานกรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด พจนามาตร์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพพาพร ตังอํานวย  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงพยอม ปัญญา  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริศนา สุนทรไชย  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุภาพร ลิ้มโฆษิต  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลินี สุวรรณยศ  กรรมการ
11 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการและเลขานุการ
12 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษาและวางแผนการศึกษา 2.

สั่ง ณ วันที่ : 20 มกราคม 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th