KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 29/2547
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นองค์กรสร้างเสริมสุขภาพวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคระพยาบาลศาสตร์ ที่ 353/2546 ลงวันที่ 9 กันยายน 2546 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นองค์การสร้างเสริมสุขภาพ(Healthy faculty) โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2546 เป็นต้นมา นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้นอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะอนุกรรมการดำเนินงานพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ โดยให้มีวาระการดำเนินงานตามคำสั่งที่อ้างถึงข้างต้น ดังนี้

รายนาม :
คณะอนุกรรมการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ นันทา เล็กสวัสดิ์  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีนวล วิวัฒน์คุณูปการ  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
7 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
9 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการ
10 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาตัวชี้วัด
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิมล ธนสุวรรณ  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ นันทา เล็กสวัสดิ์  กรรมการ
4 .  อาจารย์ ดิลกา ไตรไพบูลย์  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  กรรมการ
7 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
 
คณะอนุกรรมการฝายจัดสัมมนา
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ เทียมศร ทองสวัสดิ์  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ มล.อัครอนงค์ ปราโมช  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
6 .  นางอัมพร กฤษณะวณิช  กรรมการ
7 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 27 มกราคม 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th