KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 284/2551
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเลขานุการวัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 176/2549 ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2549 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ของสำนักงานเลขานุการ โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2549 นั้น

เนื่องจากคณะกรรมการดังกล่าว หมดวาระการดำเนินงาน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเลขานุการ เป็นไปด้วยควมเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเลขานุการ” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ที่ปรึกษา
 
1 .  นางกมลชนก กาวิล  ประธานกรรมการ
2 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
3 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
4 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
5 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
6 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
7 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
8 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
9 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
10 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
11 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
12 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการ
13 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
14 .  นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี  กรรมการ
15 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
16 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
17 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  กรรมการ
18 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
19 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการและเลขานุการ
20 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
21 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
22 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
23 .  นางกรอนคำ ตุ้ยแสน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
24 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
25 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
26 .  นางสาวสุทธิดา ช่างสม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
27 .  นางอรุณทิพย์ จันทราช  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :หน้าที่ความรับผิดชอบ
(1) ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเลขานุการ ให้ป็นไปอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ (2) จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสำนักงานเลขานุการ
(3) รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเลขานุการ
(4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2551

สั่ง ณ วันที่ : 24 เมษายน 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th