KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 285/2551
เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการการใช้ทรัพยากรของคณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 250/2545 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2545 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2545 เป็นต้นมานั้น

เพื่อให้การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ มีความครอบคลุมทั้งคณะพยาบาลศาสตร์ และเพื่อให้การดูแลรับผิดชอบการใช้ทรัพยากรของคณะฯ เป็นไปด้วยความประหยัด มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและและ เกิดประโยชน์ ด้านการประหยัดงบประมาณและสอดคล้องกับนโยบายและมาตรการด้านการประหยัดพลังงานของคณะฯ และมีความต่อเนื่อง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงให้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวข้างต้น และขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการการใช้ทรัพยากรของคณะพยาบาลศาสตร์ ” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ที่ปรึกษา
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  ที่ปรึกษา
 
1 .  นางกมลชนก กาวิล  ประธานกรรมการ
2 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
3 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
4 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
5 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
6 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
7 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
8 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
9 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
10 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  กรรมการ
11 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
12 .  นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  กรรมการ
13 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
14 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
15 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  กรรมการ
16 .  นางจุดารัตน์ ชิดทอง  กรรมการ
17 .  นางรัชนี ทีปกากร  กรรมการ
18 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
19 .  นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์  กรรมการ
20 .  นางดรุณี กุณฑลบุตร  กรรมการ
21 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
22 .  นางธีระนุช กิจสวัสดิ์ไพบูลย์  กรรมการ
23 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
24 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการและเลขานุการ
25 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ดังนี้
1. วิเคราะห์ความต้องการการใช้ทรัพยากรของคณะฯ
2. วางแผนการดำเนินงานด้านการใช้ทรัพยากรของคณะฯ ร่วมกับหน่วยงานอื่นในสถาบันและนอกสถาบัน
3. เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและค่าใช้จ่ายการใช้ทรัพยากรของคณะฯ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2551

สั่ง ณ วันที่ : 24 เมษายน 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th