KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 45/2547
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี 2546วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินงานจัดทำรายงานประจำปี 2546 ของคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี 2546 ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ วรรณวิไล ชุ่มภิรมย์  ที่ปรึกษา
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  ที่ปรึกษา
4 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ที่ปรึกษา
 
คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงาน
1 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  คณะทำงาน
2 .  นางพรพิมล มาภักดี  คณะทำงาน
3 .  นางหอมนวล บุญชู  คณะทำงาน
4 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  คณะทำงาน
5 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  คณะทำงาน
6 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  คณะทำงาน
7 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  คณะทำงาน
8 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  คณะทำงาน
9 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  คณะทำงาน
10 .  นายเฉลิมชัย ภูมิโคกรักษ์  คณะทำงาน
11 .  นางสาวศรีประภา อู่เงิน  คณะทำงาน
12 .  นางสาวถิรนันท์ ปาลี  คณะทำงาน
13 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  คณะทำงาน
14 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  คณะทำงาน
 


สั่ง ณ วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th