KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 142/2551
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประมวลความรู้ ประธานและรองประธานประจำสนามสอบ ผู้ควบคุมห้องสอบ สำหรับโครงการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4และนักศึกษาสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2550วัตถุประสงค์ :ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2542 เรื่องการสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ และสถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้ไว้แล้ว นั้น
เพื่อให้การดำเนินการสอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา 2550 ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 คณะพยาบาลศาสตร์ จึงแต่งตั้งคณะบุคคลเพื่อทำหน้าที่ฝ่ายต่

รายนาม :
1. คณะกรรมการดำเนินการ
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  รองประธานกรรมการ
3 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
5 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
6 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการและเลขานุการ
7 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
2. อนุกรรมการฝ่ายตรวจความถูกต้องของข้อสอบ
1 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  รองประธานกรรมการ
3 .  รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  อนุกรรมการ
4 .  รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  อนุกรรมการ
5 .  ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  อนุกรรมการ
6 .  ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์  อนุกรรมการ
7 .  รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  อนุกรรมการ
8 .  รศ.มาลี เอื้ออำนวย  อนุกรรมการ
9 .  รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม  อนุกรรมการ
 
3. อนุกรรมการฝ่ายออกข้อสอบ
1 .  ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี  อนุกรรมการ
2 .  รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ  อนุกรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  อนุกรรมการ
4 .  ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  อนุกรรมการ
5 .  ผศ. ดร.จรัสศรี เย็นบุตร  อนุกรรมการ
6 .  ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง  อนุกรรมการ
7 .  อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว  อนุกรรมการ
8 .  ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  อนุกรรมการ
9 .  รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง  อนุกรรมการ
10 .  รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง  อนุกรรมการ
11 .  รศ. ดร.ชมนาด พจนามาตร์  อนุกรรมการ
12 .  ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  อนุกรรมการ
13 .  ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ  อนุกรรมการ
14 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงฐิติมา สุขเลิศตระกูล  อนุกรรมการ
15 .  รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  อนุกรรมการ
16 .  ศ. ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  อนุกรรมการ
17 .  ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ  อนุกรรมการ
18 .  รศ.เทียมศร ทองสวัสดิ์  อนุกรรมการ
19 .  อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ  อนุกรรมการ
20 .  รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์  อนุกรรมการ
21 .  ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ  อนุกรรมการ
22 .  อ.ดร.นาดา ลัคนหทัย  อนุกรรมการ
23 .  รศ.นิตยา ไทยาภิรมย์  อนุกรรมการ
24 .  รศ.นิตยา ไทยาภิรมย์  อนุกรรมการ
25 .  ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม  อนุกรรมการ
26 .  ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  อนุกรรมการ
27 .  รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์  อนุกรรมการ
28 .  ผศ.ปริศนา สุนทรไชย  อนุกรรมการ
29 .  รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  อนุกรรมการ
30 .  ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  อนุกรรมการ
31 .  รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  อนุกรรมการ
32 .  รศ.พันทวี เชื้อขาว  อนุกรรมการ
33 .  รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  อนุกรรมการ
34 .  รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  อนุกรรมการ
35 .  รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  อนุกรรมการ
36 .  ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ  อนุกรรมการ
37 .  รศ.มรรยาท ณ นคร  อนุกรรมการ
38 .  ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  อนุกรรมการ
39 .  รศ.ลาวัลย์ สมบูรณ์  อนุกรรมการ
40 .  รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู  อนุกรรมการ
41 .  รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  อนุกรรมการ
42 .  ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  อนุกรรมการ
43 .  รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  อนุกรรมการ
44 .  ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง  อนุกรรมการ
45 .  รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  อนุกรรมการ
46 .  อ.สถิตย์ วงศ์สุรประกิต  อนุกรรมการ
47 .  ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  อนุกรรมการ
48 .  ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล  อนุกรรมการ
49 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  อนุกรรมการ
50 .  รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  อนุกรรมการ
51 .  ผศ.สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์  อนุกรรมการ
52 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  อนุกรรมการ
53 .  รศ.สุธิศา ล่ามช้าง  อนุกรรมการ
54 .  ผศ.สุนีย์ จันทร์มหเสถียร  อนุกรรมการ
55 .  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  อนุกรรมการ
56 .  ผศ.สุวิท อินทอง  อนุกรรมการ
57 .  ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  อนุกรรมการ
58 .  อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  อนุกรรมการ
59 .  ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  อนุกรรมการ
60 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงอมรรัชช์ งามสวย  อนุกรรมการ
61 .  ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  อนุกรรมการ
62 .  รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล  อนุกรรมการ
63 .  รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม  อนุกรรมการ
64 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  อนุกรรมการ
 
4. อนุกรรมการฝ่ายพิจารณาข้อสอบ
1 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  รองประธานกรรมการ
 
5. อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายจัดทำข้อสอบ
 
5.1 อนุกรรมการ
1 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  อนุกรรมการ
3 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  อนุกรรมการ
4 .  นางพิศมัย บุญยัง  อนุกรรมการ
5 .  นางอรอนงค์ กวินกุล  อนุกรรมการ
 
5.2 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
1 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
2 .  นางวรากร กันทะโย  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
3 .  นายสุนันท์ กาวิชัย  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
4 .  นางเสงี่ยม แก้วปัญญา  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
 
6. อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายจัดสถานที่
1 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นางประกายจันทร์ หอมคล้าย  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
3 .  นายเรวัติ เลิศพฤกษ์  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
4 .  นางวรากร กันทะโย  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
5 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
 
7. อนุกรรมการฝ่ายตัดสินผลการสอบ
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานอนุกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  อนุกรรมการ
3 .  รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  อนุกรรมการ
4 .  รศ. ดร.ชมนาด พจนามาตร์  อนุกรรมการ
5 .  รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  อนุกรรมการ
6 .  ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  อนุกรรมการ
7 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  อนุกรรมการ
8 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  อนุกรรมการ
9 .  ผศ. ดร.พวงพยอม ปัญญา  อนุกรรมการ
10 .  ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์  อนุกรรมการ
11 .  รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  อนุกรรมการ
12 .  รศ.มาลี เอื้ออำนวย  อนุกรรมการ
13 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  อนุกรรมการ
14 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  อนุกรรมการ
15 .  รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  อนุกรรมการ
16 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  อนุกรรมการ
17 .  ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  อนุกรรมการ
18 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  อนุกรรมการ
19 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  อนุกรรมการ
20 .  รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม  อนุกรรมการ
21 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  อนุกรรมการ
22 .  ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  อนุกรรมการและเลขานุการ
 
8. ประธาน รองประธาน กรรมการประจำสนามสอบ และผู้ควบคุมห้องสอบ
 
8.1 สนามสอบคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  รองประธานกรรมการ
3 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
4 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
5 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
 
8.1.4 ผู้ควบคุมห้องสอบ
1 .  อ.กรรณิกา ทองอุบล  กรรมการ
2 .  อ.ดร.กาญจน์สุดา พิชยเมธาธัญญ์  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  กรรมการ
7 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  กรรมการ
9 .  อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ  กรรมการ
10 .  รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์  กรรมการ
11 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
12 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
13 .  นางสาวประภาพร กิจดำรงธรรม  กรรมการ
14 .  ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี  กรรมการ
15 .  ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา  กรรมการ
16 .  ผศ. ดร.พันทิพย์ จอมศรี  กรรมการ
17 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
18 .  ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  กรรมการ
19 .  อ.รังสิมา โตสงวน  กรรมการ
20 .  อ.รังสิมา โตสงวน  กรรมการ
21 .  รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู  กรรมการ
22 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
23 .  รศ.วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล  กรรมการ
24 .  รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  กรรมการ
25 .  ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ  กรรมการ
26 .  ผศ.สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์  กรรมการ
27 .  ผศ.สุนีย์ จันทร์มหเสถียร  กรรมการ
28 .  นางอรอนงค์ กวินกุล  กรรมการ
 
8.2 สนามสอบวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
1 .  รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล  ประธานกรรมการ
2 .  รศ.พันทวี เชื้อขาว  รองประธานกรรมการ
 
8.3 สนามสอบวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
1 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ  รองประธานกรรมการ
 
8. อนุกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
1 .  นางพรพิมล มาภักดี  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  อนุกรรมการ
3 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  อนุกรรมการ
4 .  นายวัชรา เชิดลำ  อนุกรรมการ
5 .  นางสหพร วงศ์ทิพย์  อนุกรรมการ
 
9. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
2 .  นายประพัฒน์ จันต๊ะวงค์  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
3 .  นายไพทูลย์ จันที  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
4 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
 


หน้าที่ : ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

สั่ง ณ วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th