KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 41/2551
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์กำลังคนด้านการพยาบาลวัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลอัตรากำลังคนด้านการพยาบาลเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น สำหรับการวางแผนและการจัดการโครงการพัฒนากำลังคนด้านการพยาบาลจึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นคณะหนึ่ง
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความมาตรา 23(1)(ก) แห่งพราราชบัญัติวิชาชีพการพยาบ่าลด้านการพยาบาลและผดุงครรภ์ พ.ศ 2528 สภาการพยาบาลจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  เลขานุการ
 


หน้าที่ : ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553
สั่ง ณ วันที่ 8 เมษายน 2551

สั่ง ณ วันที่ : 8 เมษายน 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th