KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 38/2547
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 50/2546 ลงวัันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2546 เรื่องได้แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2546 นั้น บัดนี้ได้ครบวาระการดำเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาดังกล่าว
เพื่อให้การดำเนินงานของสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2547 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงขอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2547

รายนาม :
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  ที่ปรึกษา
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  ที่ปรึกษา
4 .  อาจารย์ สถิตย์ วงศ์สุรประกิต  ที่ปรึกษา
 


หน้าที่ :ให้อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษามีหน้าที่ ดังนี้ 1.ศึกษาวัตถุประสงค์ นโยาบาย ระเบียบข้อบังคับและวิธีการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 2.ให้คำแนะนำกรรมการสโมสรนักศึกษา เกี่ยวกัับวัตถุประสงค์ นโยบายระเบียบข้อบังคับและวิธีดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา เช่น การดำเนินการเพื่อขออนุมัติจัดกิจกรรม การเงิน การใช้อาคารสถานที่ การติดประกาศโฆษณาและสิ่งตีพิมพ์ของสโมสรนักศึกษา เป็นต้น 3.ให้คำปรึกษาแนะนำ และประชุมร่วมกับสโมสรนักศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม เช่น การวางแผนการดำเนินงาน ปละประเมินผล เป็นต้น 4.ให้คำปรึกษาแนะนำกรรมการสโมสรนักศึกษา เกี่ยวกับปัญหา และอุปสรรคของกิจกรรมนักศึกษาที่ผ่านมา เช่น การดำเนินงานการขาดแคลนงบประมาณตลอดจนปัญหาด้านการศึกษาของกรรมการ 5.พิจารณากลั่นกรองการขอจัดกิจกรรมของสโมสร เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา 6.รับผิดชอบการยืมเงินทดรองจ่ายการควบคุมการใช้เงิน ตลอดจนครุภัณฑ์ของสโมสรนักศึกษา 7.ควบคุมดูแลให้นักศึกษาปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษาของสถาบัน เช่นการใช้สถานที่ การเงินการติดประกาศ การทัศนศึกษา 8.ดูแลเกี่ยวกับสวัสดิภาพและการดำเนินงานของนักศึกษา 9.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆเช่น อาจารยืที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ อาจารย์ผู้สอน นักแนะแนวและหน่วยงานทั้งภายในและภานนอกสถาบันเพื่อการดำเนินงานกิจกรรมของนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษา 10.ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th