KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 53/2547
เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 41/2546 ลงวันที่ 31 มกราคม 2546 แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2546 เป็นต้นมานั้น
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงให้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวที่อ้างถึงข้างต้นและแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ที่ปรึกษา
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  ที่ปรึกษา
 
คณะกรรมการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์  ประธานกรรมการ
2 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  รองประธานกรรมการ
3 .  ศาสตราจารย์ ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
7 .  อาจารย์ รังสิมา โตสงวน  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
9 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  กรรมการ
10 .  อาจารย์ อัศวินี นามะกันคำ  กรรมการ
11 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
12 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการ
13 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
14 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
15 .  นางสาวกฤติยา ศักดิ์ศรีสถาพร  กรรมการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1.กำหนดแนวทางและกำกับดูแลการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะพยาบาลศาสตร์ 2.วางแผนเกี่ยวกับการจัดหา ดูแลบำรุงรักษาและประเมินผลการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ 3.ร่วมประสานงานและให้คำปรึกษาแก่ภาควิชา สาขาวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมคำเสนอของบประมาณด้ารคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ 4.กำหนดแนวทางปฏิบัติหน้าที่ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 5.ประเมินผลการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อคณะพยาบาลศาสตร์ 6.เสนอความคิดเห็นต่อคณะพยาบาลศาสตร์ในการพัฒนางานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในด้านการสนับสนุนงานวิชาการและบริหารจัดการ 7.ประสานงานและร่วมมือคณะกรรมการฐานข้อมูลของคณะพยาบาลศาสตร์ 8.วางแผนจัดอบรมเกี่ยวกับงานสารสนเทศให้แก่อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ 9.เป็นที่ปรึกษาการดำเนินงานของหน่วยบริการคอมพิวเตอร์ 10.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th