KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 347/2551
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตรวจสอบประเมินรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :ตามที่ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้ว่าจ้าง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ตรวจสอบ ประเมินพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน งานสุขศึกษา ของสถานบริการสาธารณสุขที่ขอรับรองมาตรฐานสุขศึกษาปี งบประมาณ 2551 เป็นกรณีพิเศษในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานการตรวจสอบ ประเมินรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษาเป็นที่เรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานตรวจสอบประเมินรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา  รองประธานกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  เหรัญญิก
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :โดยมีบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. จัดเตรียมทีมผู้ตรวจสอบประเมินสถานบริการสาธารณสุข
2. วิเคราะห์ผลการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาของสถานบรการสาธารณสุขก่อนดำเนินการตรวจสอบ
3. ดำเนินการตรวจสอบ ประเมินสถานบริการสาธารณสุข และให้ข้อเสนอแนะตามแผนการดำเนินงานการตรวจสอบ
4. สรุป จัดทำรายงานและนำเสนอ ผลการดำเนินการตรวจสอบ ประเมินตามแบบฟอร์มที่กำหนด
5. ประสานงานกับกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขในด้านเอกสารประกอบการจ้างงาน ฯ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

สั่ง ณ วันที่ : 30 พฤษภาคม 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th