KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 350/2551
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานเฉพาะกิจในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยการพยาบาลประจำปีการศึกษา 2551วัตถุประสงค์ :ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับสถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดำเนินการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยการพยาบาลประจำปีการศึกษา 2551 ในวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2551 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. นั้น

เพื่อให้การดำเนินงาน ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการปฏิบัติงานเฉพาะกิจในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยการพยาบาลประจำปีการศึกษา 2551” ประกอบด้วย

รายนาม :
ก. กรรมการฝ่ายออกข้อสอบและทำข้อสอบ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ประธานอนุกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  อนุกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  อนุกรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  อนุกรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  อนุกรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี  อนุกรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม  อนุกรรมการ
 
ข. กรรมการฝ่ายจัดเตรียมและรวบรวมข้อสอบ และตรวจข้อสอบ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  ประธานอนุกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  อนุกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  อนุกรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี  อนุกรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม  อนุกรรมการ
6 .  นางสาวจารุณี สหัสโพธิ์  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
 
ค. กรรมการฝ่ายจัดทำชุดข้อสอบ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  ประธานอนุกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  อนุกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  อนุกรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี  อนุกรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม  อนุกรรมการ
6 .  นางสาวสุพัตรา ทะนันชัย  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
7 .  นางสาวปาริกัญญา คันธเรศ  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
 
ง. กรรมการฝ่ายควบคุมการสอบ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  ประธานอนุกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี  อนุกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม  อนุกรรมการ
4 .  นางสาวจารุณี สหัสโพธิ์  อนุกรรมการ
5 .  นางสาวปาริกัญญา คันธเรศ  อนุกรรมการ
 
จ. กรรมการฝ่ายสอบสัมภาษณ์
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ประธานอนุกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  อนุกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  อนุกรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  อนุกรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  อนุกรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี  อนุกรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม  อนุกรรมการ
 
ฉ. กรรมการฝ่ายพิจารณาตัดสินผลการสอบ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานอนุกรรมการ
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  อนุกรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  อนุกรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  อนุกรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  อนุกรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  อนุกรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี  อนุกรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม  อนุกรรมการ
 
ช. กรรมการฝ่ายจัดสถานที่สอบ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นายบุญเป็ง เชิดลำ  อนุกรรมการ
3 .  นางสาวปาริกัญญา คันธเรศ  อนุกรรมการ
 
ซ. กรรมการฝ่ายประสานงานและประชาสัมพันธ์
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นางสาวจารุณี สหัสโพธิ์  อนุกรรมการ
3 .  นางสาวปาริกัญญา คันธเรศ  อนุกรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

สั่ง ณ วันที่ : 30 พฤษภาคม 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th