KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 371/2551
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประชุมผู้ปกครองเด็กและบรรยายวิชาการเรื่อง จิตวิทยาในการเลี้ยงดูลูกวัยแรกเกิด – 3 ปีโครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ ได้อนุมัติให้โครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็กจัดทำโครงการประชุมผู้ปกครองเด็กและบรรยายวิชาการ เรื่อง จิตวิทยาในการเลี้ยงดูลูกวัยแรกเกิด – 3 ปี ในวันที่ 10 มิถุนายน 2551 ณ ห้อง 203 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการโครงการประชุมผู้ปกครองเด็กและบรรยายวิชาการ เรื่อง จิตวิทยาในการเลี้ยงดูลูกวัยแรกเกิด – 3 ปี” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ที่ปรึกษา
 
1 .  นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  ประธานกรรมการ
2 .  นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร  รองประธานกรรมการ
3 .  นางธันวรัตน์ สร้อยนาค  กรรมการและเลขานุการ
4 .  นางศรีเพ็ญ สิงห์แก้ว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและ ประเมินผล
1 .  นางจิตราภรณ์ ใจปวน  กรรมการ
2 .  นางเกศรินทร์ แก้ววงศ์  กรรมการ
3 .  นางสาวสังวาลย์ บุญมา  กรรมการ
4 .  นางเยี่ยมลักษณ์ เชื้อชูม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร
1 .  นางจันทร์ฉาย ธงงาม  กรรมการ
2 .  นางสุมาลี รัตนะ  กรรมการ
3 .  นางอนุรักษ์ นามวงค์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางวาสนา อ่ำแก้ว  กรรมการ
2 .  นางสาวสายทอง บุญเรือง  กรรมการ
3 .  นางสาวนงลักษณ์ เวชการ  กรรมการ
4 .  นางพิมพ์พร ทรัพย์เหม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่
1 .  นางเสาวณีย์ ชาติรักษา  กรรมการ
2 .  นางยุพิน ตามูล  กรรมการ
3 .  นายบุญเป็ง เชิดลำ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนุปกรณ์
1 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
 


หน้าที่ : ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
คำสั่ง ณ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ 2551

สั่ง ณ วันที่ : 9 มิถุนายน 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th