KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 319/2551
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรหน่วยบัณฑิตศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรหน่วยบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรหน่วยบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  ที่ปรึกษา
2 .  นางกมลชนก กาวิล  ที่ปรึกษา
3 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  ที่ปรึกษา
 
1 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
3 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
4 .  นางสาวจันทรวรรณ สุระสินธุ์  กรรมการและเลขานุการ
5 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการ
6 .  นางสาวสิริกร บุญฟู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ดำเนินงานจัดโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงานและหาข้อสรุปแนวทางการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาความรู้ที่ได้เป็นนวัตกรรมที่นำไปสู่การให้บริการที่มีคุณภาพ
โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2551


สั่ง ณ วันที่ : 20 พฤษภาคม 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th