KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 331/2551
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ “การเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551”วัตถุประสงค์ :ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์โดยฝ่ายบัณฑิตศึกษา กำหนดจะจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551” แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 230 คน ในวันอังคารที่ 27 พฤษภาคม - วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2551 ณ ห้องประชุม ชั้น 5, ห้องเรียน 308 , และห้องเรียน 407 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ นั้น
เพื่อให้การดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
1 .  ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการและเลขานุการ
3 .  นางมธุดา ศิรประเสริฐ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ  กรรมการ
2 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
3 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
4 .  นางภัทรลภา เสาวมาลย์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับวิทยากร
1 .  นางสาวจันทรวรรณ สุระสินธุ์  กรรมการ
2 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
1 .  นางสาวสิริกร บุญฟู  กรรมการ
2 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประเมินผล
1 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการ
2 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  กรรมการ
3 .  นางผกามาศ ใจใหญ่  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
2 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
2 .  นายบุญเป็ง เชิดลำ  กรรมการ
3 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางมธุดา ศิรประเสริฐ  กรรมการ
2 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
3 .  นางสาวสิริกร บุญฟู  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประสานงานประจำห้องประชุม
1 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
2 .  นางมธุดา ศิรประเสริฐ  กรรมการ
3 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
4 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
5 .  นางสาวสิริกร บุญฟู  กรรมการ
6 .  นางสาวจันทรวรรณ สุระสินธุ์  กรรมการ
7 .  นางภัทรลภา เสาวมาลย์  กรรมการ
8 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  กรรมการ
9 .  รองศาสตราจารย์ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
10 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการ
11 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2551

สั่ง ณ วันที่ : 22 พฤษภาคม 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th