KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 366/2551
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดงานพิธีทำบุญสืบชะตาเมือง หน่วยพิธีประตูสวนดอก (กรรมการฝ่ายจัดอาหาร) ประจำปี 2551วัตถุประสงค์ :ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพิธีทำบุญสืบชะตาเมือง หน่วยพิธีประตูสวนดอก ประจำปี 2551 เพื่อรับผิดชอบในการจัดพิธี ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2551 และได้มอบหมายให้คณะพยาบาลศาสตร์ดำเนินการฝ่ายจัดอาหาร นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานจัดพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานการจัดงานพิธีทำบุญสืบชะตาเมือง หน่วยพิธีประตูสวนดอก (กรรมการฝ่ายจัดอาหาร) ประจำปี 2551” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  รองประธานกรรมการ
 
กรรมการและเลขานุการและเหรัญญิก
1 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการและเลขานุการ
2 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายจัดอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
2 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
3 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
4 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
5 .  นางพวงหยก ชัยมิตร  กรรมการ
6 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
7 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
8 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
9 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  กรรมการ
10 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
11 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการ
12 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการ
13 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
14 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
15 .  นางรัชนี ทีปกากร  กรรมการ
16 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
17 .  นางจุดารัตน์ ชิดทอง  กรรมการ
18 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
19 .  นางจันทร์สม วงค์คำ  กรรมการ
20 .  นางประกายจันทร์ หอมคล้าย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประเมินผล
1 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
2 .  นางธีระนุช กิจสวัสดิ์ไพบูลย์  กรรมการ
3 .  นางดรุณี กุณฑลบุตร  กรรมการ
4 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2551

สั่ง ณ วันที่ : 5 มิถุนายน 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th