KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 72/2547
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 71/2547 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2547 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2547 เป็นต้นมานั้น
เพื่อให้ก่ีดำเนินด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์  ประธานกรรมการ
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ วรรณวิไล ชุ่มภิรมย์  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
11 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
12 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
13 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
14 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
15 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
16 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
17 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
18 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
19 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการและเลขานุการ
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณภาพภายใน
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันเพ็ญ เอี่ยมจ้อย  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการ
3 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
4 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิมล ธนสุวรรณ  กรรมการ
6 .  ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  กรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ มล.อัครอนงค์ ปราโมช  กรรมการ
8 .  รองศาสตราจารย์ นันทา เล็กสวัสดิ์  กรรมการ
9 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  กรรมการ
10 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  กรรมการ
11 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
12 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
13 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการและเลขานุการ
14 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :หน้าที่รับผิดชอบอนุกรรมการจัดทำคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 1.รับผิดชอบจัดทำรายงานการประเมินตนเองของคณะฯ 2.จัดทำรายงานและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับการประเมินตนเองของคณะฯ 3.จัดทำคู่มือการประกันการศึกษาของคณะฯ หน้าที่ อนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณภาพภายใน 1.ให้คำแนะนำปรึกษาเพื่อจักทำรายงานการประเมินตนเองสำหรับการตรวจอสยคุณภาพภายใน 2.ดำเนินการตรวจเยี่ยมภาควิชาแลพหน่วยงานเพื่อเตรียมการสำหรับตรวจสอบคุณภาพภายใน

สั่ง ณ วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th