KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 387/2551
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2551วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 255/2550 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ ประจำชั้นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2550 นั้น
บัดนี้คณะกรรมการดังกล่าวได้หมดวาระการปฏิบัติหน้าที่แล้ว และเพื่อให้การดูแลให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2551 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น “อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2551” ประกอบด้วย

รายนาม :
1. อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาปีที่ 1
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.อมรรัชช์ งามสวย  ที่ปรึกษา
 
2. อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาปีที่ 2
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  ที่ปรึกษา
2 .  อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการ
 
3. อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาปีที่ 3
1 .  อาจารย์ จันทร์ฉาย หวันแก้ว  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิดา นพคุณ  ที่ปรึกษา
 
4. อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาปีที่ 4
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ  ที่ปรึกษา
 
5. อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาปีที่ 1 และ 2 (หลักสูตรนานาชาติ)
1 .  อาจารย์ ดร.นาดา ลัคนหทัย  ที่ปรึกษา
 
6. อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาปีที่ 3 และ 4(หลักสูตรนานาชาติ)
1 .  อาจารย์ ดิลกา ไตรไพบูลย์  ที่ปรึกษา
 


หน้าที่ :ให้อาจารย์ประจำชั้นมีหน้าที่ดังนี้
1. เป็นที่ปรึกษาของนักศึกษาในชั้นปีที่รับผิดชอบและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชั้นปี
2. สร้างความอบอุ่น ความคุ้นเคย รวมถึงความสามัคคีของนักศึกษาในชั้นปีและระหว่างชั้นปี
3. ประสานงานกับฝ่ายวิชาการของคณะ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ
4. ประสานงานกับฝ่ายพัฒนานักศึกษา
5. วางแผน และดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปี
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2551

สั่ง ณ วันที่ : 20 มิถุนายน 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th