KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 511/2551
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการของ นางน้อมจิตร ภูษิตรวัตถุประสงค์ :ด้วย นางน้อมจิตร ภูษิตร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ระดับ 6 สังกัดงานสารบรรณ กองงานวิทยาเขต ได้เสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการระดับ 7
โดยมติที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2551 ซึ่งได้รับมอบอำนาจจาก ก.พ.อ. ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509.4/ว4 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550 จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการของ นางน้อมจิตร ภูษิต โดยประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีตำแหน่ง และนามต่อไปนี้

รายนาม :
1 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
 


หน้าที่ :สั่ง ณ วันที่ 27 มีนาคม 2551

สั่ง ณ วันที่ : 27 มีนาคม 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th