KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -
เรื่อง ประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการโครงการ"กตเวทิตา คารวะพี่พยาบาลอาวุโน"(อายุครบ 7 รอบขึ้นไป)ประจำปี 2551วัตถุประสงค์ :เนื่องด้วยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทนฯ สาขาภาคเหนือกำหนดจัดงาน "กตเวทิตา คารวะพี่พยาบาลอาวุโส" ในวันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2551 เวลา 10.00-13.00น. ณ พระวิหารหลวง วัดพระสงิห์วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้งานเป็นไปโดยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

รายนาม :
กรรมการที่ปรึกษา
1 .  รองศาสตราจารย์ อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม  ที่ปรึกษา
 
ฝ่ายอาหาร เครื่องดื่ม สถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  รองศาสตราจารย์ อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.อมรรัชช์ งามสวย  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
4 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
 
ฝ่ายพิธีการและพิธีกร
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทา เลียววิริยะกิจ  รองประธานกรรมการ
 
ฝ่ายรับส่งพี่พยาบาลอาวุโส
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.อมรรัชช์ งามสวย  กรรมการ
 


หน้าที่ :ประกาศมา ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2551

สั่ง ณ วันที่ : 16 พฤษภาคม 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th