KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 138/2551
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา(เพิ่มเติม)วัตถุประสงค์ :ตามอนุสนธิคำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 579/2549 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2549 ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมพัฒนาและควบคุมกำกับการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ และในปีงบประมาณ 2551 นี้ มีสถานบริการสาธารณสุขที่ขอรับการรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา จำนวน 485 แห่งจาก 35 จังหวัดทั่วประเทศ
ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงขอแต่งตั้งบุคคลที่ผ่านการอบรมผู้ตรวจสอบ ประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษาเมื่อวันที่ 15-17 มกราคม 2551 ณ จังหวัดอุทัยธานี เป็นคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา(เพิ่มเติม) ดังมีรายนามต่อไปนี้

รายนาม :
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา (เพิ่มเติม)
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  อนุกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา  อนุกรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  อนุกรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  อนุกรรมการ
 


หน้าที่ :1. วิเคราะห์ผลการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา ของสถานบริการสาธารณสุขก่อนดำเนินการตรวจสอบ 2. ดำเนินการตรวจสอบประเมินสถานบริการสาธารณสุขและให้ข้อเสนอแนะตามแผนการดำเนินการตรวจสอบ 3. สรุปผลการดำเนินการตรวจสอบ ประเมินตามแบบฟอร์มที่กำหนด

สั่ง ณ วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th