KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 64/2551
เรื่อง คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์และออกวุฒิบัตรกิตติมศักดิ์ สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึกวัตถุประสงค์ :ด้วยข้อบังคังสภาการพยาบาลว่าด้วยการออกวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2551 ในข้อ 26 กำหนดให้สภาการพยาบาลโดยมติคณะกรรมการสภาการพยาบาลออกวุฒิบัตรกิตติมศักดิ์สาขาต่าง ๆ ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ได้และที่ประชุมคณะกรรมการสภาการพยบาลครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2551 มีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์และออกวุฒิบัตรกิตติมศักดิ์ สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึกคณะหนึ่ง
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22(2) และ 23(1)(ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2548 สภาการพยาบาลจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์  อนุกรรมการ
 


หน้าที่ :ข้อ 1. แต่งตั้งให้บุคคลผู้มีรายนามดังต่อไปนี้เป็นคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะทาง การพยาบาลและการผดุงครรภ์และออกวุฒิบัตรกิตติมศักดิ์ สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก
ข้อ 2 ให้คณะอนุกรรมการตามข้อ 1 มีหน้าที่ 2.1 เสนอแนวทางการออกวุฒิบัตรกิตติมศักดิ์ สาขาการพยาบาลด้านการให้ยระงับความรู้สึกให้ผู้ประกอบวิชาชีพ2.2 พิจารรณาออกข้อสอบวัดความรู้ ความชำนาญเฉพาะทงการพยาบาลและการผดุงครรภ์สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึกเสนอต่อคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำนาญเฉพาทะงการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 2.3 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก 2.4 ดำเนินการจัดสอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก 2.5 เสนอผลการสอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรูสึกต่อคณะกรรมการสภาการพยาบาล 2.6 อื่น ๆ ตามที่นายกสภาการพยาบาลมอบหมาย สั่ง ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2551

สั่ง ณ วันที่ : 23 มิถุนายน 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th