KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 57/2551
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพัฒนาโครงการฝึกอบรมเพิ่มเติมสำหรับพยาบาลเพื่อให้มีสิทธิยื่นคำขอสอบความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางวัตถุประสงค์ :อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23(1)(ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 สภาการพยาบาลจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  คณะทำงาน
2 .  ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์  คณะทำงาน
 


หน้าที่ :ข้อ 1 แต่งตั้งให้บุคคลผู้มีรายนามดังต่อไปนี้เป็นคณะทำงานเพื่อพัฒนาโครงการฝึกอบรมเพิ่มเติมสำหรับพยาบาลเพื่อให้มีสิทธิยื่นคำขอสอบความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทาง
ข้อ 2 ให้คณะทำงานตามข้อ 1 มีหน้าที่ 2.1 พัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้นเพิ่มเติมสำหรับพยาบาลเพื่อเตรียมความพร้อมและคุณสมบัติในการยื่นคำขอสอบความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง 2.2 ประสานงานและเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการเพื่อการจัดฝึกอบรม 2.3 วางแนวทางในการกำหนดทรัพยากรสนับสนุนการฝึกอบรม อาทิ ตำรา สถานที่ วิทยากร และวิธีประเมิน เป็นต้น 2.4 กำกับดูแลคุณภาพการฝึกอบรม 2.5 หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสภาการพยาบาล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2551

สั่ง ณ วันที่ : 10 มิถุนายน 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th