KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 423/2551
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา การคัดเลือกผลงานนวัตกรรมและผลงานวิจัยระดับจังหวัดเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินนโยบายสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ โดยได้มีการปรับระบบบริการสุขภาพในทิศทางของการให้ความสำคัญต่อสถานบริการสาธารณสุขในการจัดบริการที่ตอบสนองต่อความจำเป็นทางด้านสุขภาพขึ้นพื้นฐานในลักษณะองค์รวม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพคือให้หน่วยงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมและผลงานวิจัยกันภายในเครือข่ายของจังหวัดเพื่อเป็นการยกระดับองค์ความรู้และสร้างความต่อเนื่องของการพัฒนานวัตกรรมและผลงานวิจัยขึ้น
เพื่อให้การดำเนินงานคัดเลือกผลงานนวัตกรรม และผลงานวิจัยของจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา การคัดเลือกผลงานนวัตกรรม และผลงานวิจัยระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่

รายนาม :
1 .  รองศาสตรจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  กรรมการ
 


หน้าที่ :1) วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมและผลงานวิจัย 2) พิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกผลงานนวัตกรรมและผลงานวิจัยจังหวัดเชียงใหม่ 3) อำนวยการและประสานงานการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมและผลงานวิจัยทั้งระดับเครือข่ายและระดับจังหวัด 4) หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 14 สิงหาคม 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th