KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 468/2551
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำและประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำและการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน ประจำปี 2551-2554วัตถุประสงค์ :ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2551 ว่าด้วย การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ, ว่าด้วยการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ และว่าด้วยสภาพนักงานพร้อมกับได้กำหนดการเลือกตั้งคณะกรรมการฯ ดังกล่าว โดยกำหนดรับสมัครเลือกตั้ง ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2551 – วันที่ 6 สิงหาคม 2551 ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงล่วงหน้า วันที่ 13-14 สิงหาคม 2551 และลงคะแนนเสียงเลือกตั้งวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2551 ณ หน่วยเลือกตั้งของตนเอง

ในการนี้ จึงใคร่ขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ และประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ และการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน ประจำปี 2551-2554 ดังรายชื่อคณะกรรมการฯ ดังนี้ คือ

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  อนุกรรมการ
3 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  อนุกรรมการ
4 .  นางรัชชดา จงภักดี  อนุกรรมการ
5 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  อนุกรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 14 สิงหาคม 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th