KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 426 /2551
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพวัตถุประสงค์ :ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ โดยโครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ ได้กำนดจัดพิธีเปิดอาคาร ศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภพ คณะพยาบาลศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2551 ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ นั้น เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการโครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ประธานกรรมการ
3 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการและเลขานุการ
4 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
5 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
3 .  ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทา เลียววิริยะกิจ  กรรมการ
9 .  รองศาสตราจารย์ นิตยา ไทยาภิรมย์  กรรมการ
10 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
11 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
12 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
13 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
14 .  นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
2 .  นางอรุณทิพย์ จันทราช  กรรมการ
3 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
4 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการ ประชาสัมพันธ์ สถานที่
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงพยอม ปัญญา  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
5 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
6 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
7 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
8 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
9 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
10 .  นายปรีดา มณีวร  กรรมการ
11 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
12 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
13 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
14 .  นายณรงค์ เรือนสุวรรณ  กรรมการ
 
ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทา เลียววิริยะกิจ  กรรมการ
2 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
3 .  นางหอมนวล บุญชู  กรรมการ
4 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
5 .  นางจันทร์สม วงค์คำ  กรรมการ
6 .  นางปทุมวรรณ บุรณศิริ  กรรมการ
7 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
8 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการ
9 .  นางภคภรณ์ คาวาเซ่  กรรมการ
10 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
3 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายกิจกรรมและนิทรรศการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภารดี นานาศิลป์  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  กรรมการ
6 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
7 .  นางสาวจันทรวรรณ สุระสินธุ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายของที่ระลึก
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  กรรมการ
2 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
3 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
2 .  นายนิรันดร์ เสาวมาลย์  กรรมการ
3 .  นายบุญรัตน์ คุณยศยิ่ง  กรรมการ
4 .  นายประพัฒน์ จันต๊ะวงค์  กรรมการ
5 .  นายพชร กันทะโย  กรรมการ
6 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการ
7 .  นายศรีพล แก้วปัญญา  กรรมการ
 


หน้าที่ :ณ วันที่ 9 กรกฏาคม 2551

สั่ง ณ วันที่ : 9 กรกฏาคม 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th