KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 463/2551
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาวัตถุประสงค์ :ด้วยคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯขออนุมัติจัดโครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะฯ ประจำปี 2551 ซึ่งคณะฯได้ดำเนินการมาครบ 36 ปี และนับเป็นปีที่ 48 ของการศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะฯ จึงได้จัดพิธีทำบุญสืบชาตาด้วย ในวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2551 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำบุญสืบชาตาเป็นสิริมงคลแก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนผู้มาร่วมงาน และให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และอาจารย์ ข้าราชการอาวุโสที่เกษียณอายุราชการแล้วของคณะฯ ตลอดจนศิษย์เก่า ได้มีโอกาสร่วมทำบุญและพบปะสังสรรค์ระหว่างกัน นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2551” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  ที่ปรึกษา
 
ประธาน
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
 
รองประธาน
1 .  นางกมลชนก กาวิล  รองประธานกรรมการ
 
กรรมการและเลขานุการ
1 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการและเลขานุการ
 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการ
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์  กรรมการ
4 .  อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการ
5 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
6 .  นายสุรัตน์ สิงห์ทร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
2 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
3 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
4 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการ
5 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  กรรมการ
6 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการ
7 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
8 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
9 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
10 .  นางจันทร์สม วงค์คำ  กรรมการ
11 .  นางประกายจันทร์ หอมคล้าย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสารและบัตรเชิญ
1 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
2 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
3 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ
1 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
2 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
3 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
4 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
5 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
6 .  นายบุญเป็ง เชิดลำ  กรรมการ
7 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
8 .  นายธนดล สุขสัมพันธ์  กรรมการ
9 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
10 .  นายปรีดา มณีวร  กรรมการ
11 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
12 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
13 .  นายประยูร หล้ามูล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
3 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
2 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
2 .  อาจารย์ จันทร์ฉาย หวันแก้ว  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายรับบริจาคปัจจัยทำบุญ
1 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
2 .  นางสหพร วงศ์ทิพย์  กรรมการ
3 .  นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี  กรรมการ
4 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล
1 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
2 .  นางอรุณทิพย์ จันทราช  กรรมการ
3 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
 


หน้าที่ :สั่ง ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2551

สั่ง ณ วันที่ : 7 สิงหาคม 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th