KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 475/2551
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร Enhancing Community Capacity in Managing the Emerging Challenges of Population Ageingวัตถุประสงค์ :ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ให้ความร่วมมือกับสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) และกองทุนประชากรแห่งสหประชาติ (UNFPA)จัดการฝึกอบรมหลักสูตร Enhancing Community Capacity in Managing the Emerging Challenges of Population Ageing สำหรับผู้รับทุนจากนานาชาติ จำนวน 25 คน ในระหว่างวันที่ 1-12 กันยายน 2551 นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานจัดฝึกอบรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น "คณะกรรมการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร Enhancing Community Capacity in Managing the Emerging Challenges of Population Ageing ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ลินจง โปธิบาล  ประธานกรรมการ
 
รองประธานกรรมการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  รองประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  รองประธานกรรมการ
 
กรรมการและเลขานุการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร คำผลศิริ  กรรมการและเลขานุการ
 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสารและประเมินผล
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
3 .  อาจารย์ ดร.จิตตวดี เหรียญทอง  กรรมการ
4 .  นางรัชนี ทีปกากร  กรรมการ
5 .  นายวิชัย ใจใหญ่  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์/สถานที่
1 .  อาจารย์ ดร.นาดา ลัคนหทัย  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พิกุล บุญช่วง  กรรมการ
3 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ต้อนรับและสวัสดิการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา ภิญโญคำ  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วณิชา พึ่งชมภู  กรรมการ
5 .  นายเฉลิมชัย ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่ ยานพาหนะ
1 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
2 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
1 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
2 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
 


หน้าที่ :สั่ง ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2551

สั่ง ณ วันที่ : 18 สิงหาคม 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th