KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0385/2547
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ทุกจังหวัดใช้ระบบบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อพัฒนา โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บริหารสูงสุดของจังหวัดและใช้รูปแบบบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2546 เป็นต้นไป รวมถึงให้ทุกจังหวัดจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด นั้น
จังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกับจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคดหนือตอนบนจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 รวมทั้งได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เสนอรองนายกรัฐนมตรี (ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ให้ความเห็นชอบ รวมทั้งลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2547
เพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่บรรลุตามเป้าประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดจึงอาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักรัฐมนตรี ว่าด้วยระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2546 ข้อ 17 (6) ยกเลิกคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1814/2546 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2546 และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้

รายนาม :
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ สาขาธุรกิจสุขภาพ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  กรรมการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 1.กำหนดกลยุทธการดำเนินงานภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 2.ประสานการจัดเตรียมแผนงาน/โครงการและงบประมาณ เพื่อดำเนินการตามยุทธศาสตร์ฯรวมทั้งอำนวยการและประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนด 3.รายงานผลการปฏิบัติ รวมทั้งปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และคณะกรรมการ กบจ. จังหวัดเชียงใหม่ ทราบ 4.ปฏิบัติการอื่นๆ ตามที่ผู้ว่าราชาการจังหวัดเชียงใหม่และคณะกรรมการ กบจ. จังหวัดเชียงใหม่มอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th