KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 353 /2550
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) คณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้นำแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย (Thailand Quality Award: TQA) ซึ่งมีพื้นฐานทางด้านเทคนิคและกระบวนการเช่นเดียวกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (Malcolm Baldrige National Quality Award : MBNQA) เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจะดำเนินการเชื่อมโยงเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ( TQA) เข้ากับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเกณฑ์คุณภาพที่พัฒนาขึ้นนี้จะใช้เพื่อการประเมินตนเอง เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในของแต่ละคณะ / หน่วยงาน ประจำปี 2550 เป็นต้นไป นั้น
เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาคุณภาพฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) คณะพยาบาลศาสตร์ ” ประกอบด้วย

รายนาม :
ประธานกรรมการ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
 
รองประธานกรรมการ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  รองประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ลินจง โปธิบาล  กรรมการ
5 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
6 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการและเลขานุการ
 
หมวด 2 กรรมการการวางแผนเชิงกลยุทธ์
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  ประธานกรรมการ
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  รองประธานกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
4 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
5 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการ
6 .  นางอรุณทิพย์ จันทราช  กรรมการและเลขานุการ
 
หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด (ด้านปริญญาตรี)
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
3 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการและเลขานุการ
 
หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด (ด้านบัณฑิตศึกษา)
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์  รองประธานกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
5 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการและเลขานุการ
 
ด้านการวิจัย
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ  กรรมการ
4 .  ศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ฟองแก้ว  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
7 .  นางสาวสุทธิดา ช่างสม  กรรมการและเลขานุการ
 
หมวด 4 การวัดวิเคราะห์และจัดการความรู้
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  ประธานกรรมการ
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ สุธิศา ล่ามช้าง  กรรมการ
4 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ
 
หมวด 5 การุม่งเน้นทรัพยากรบุคคล
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร คำผลศิริ  กรรมการ
5 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการและเลขานุการ
 
หมวด 6 การจัดกระบวนการ
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
4 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
5 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
6 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  กรรมการและเลขานุการ
 
หมวด 7 ผลลัพธ์ทางธุรกิจ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  กรรมการ
7 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
9 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
11 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2550

สั่ง ณ วันที่ : 14 สิงหาคม 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th