KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 500/2551
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสร้างเสริมสุขภาพเด็ก การให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติการนวดสัมผัสเด็กสำหรับผู้ปกครองเด็กวัตถุประสงค์ :ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ ได้อนุมัติให้โครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็กจัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพเด็ก เรื่องการให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติการนวดสัมผัสเด็กสำหรับผู้ปกครองเด็ก ในวันที่ 21 สิงหาคม 2551 ณ อาคาร 2 ห้อง 307 คณะพยาบาลศาสตร์ เวลา 14.00-16.00น. นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น "คณะกรรมการโครงการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเรื่องการให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติการนวดสัมผัสเด็กสำหรับผู้ปกครองเด็ก" ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ที่ปรึกษา
2 .  นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  ประธานกรรมการ
3 .  นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร  รองประธานกรรมการ
4 .  นางวาสนา อ่ำแก้ว  กรรมการและเลขานุการ
5 .  นางศรีเพ็ญ สิงห์แก้ว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายวิทยากร
1 .  นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร  กรรมการ
2 .  นางจิตราภรณ์ ใจปวน  กรรมการ
 
กรรมการลงทะเบียนและประเมินผล
1 .  นางเกศรินทร์ แก้ววงศ์  กรรมการ
2 .  นางสาวสังวาลย์ บุญมา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสารและลงทะเบียน
1 .  นางจันทร์ฉาย ธงงาม  กรรมการ
2 .  นางยุพิน ตามูล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางธันวรัตน์ สร้อยนาค  กรรมการ
2 .  นางสุมาลี รัตนะ  กรรมการ
3 .  นางสาวสายทอง บุญเรือง  กรรมการ
4 .  นางสาวนงลักษณ์ เวชการ  กรรมการ
5 .  นางพิมพ์พร ทรัพย์เหม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่
1 .  นางเสาวณีย์ ชาติรักษา  กรรมการ
2 .  นางอนุรักษ์ นามวงค์  กรรมการ
3 .  นางเยี่ยมลักษณ์ เชื้อชูม  กรรมการ
4 .  นายบุญเป็ง เชิดลำ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 28 สิงหาคม 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th