KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 107/2551
เรื่อง ปรับเปลี่ยน แก้ไข และแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติมในคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งที่ 810/2549 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2549 และคำสั่งที่ 324/2550 ลงวันที่ 28 พค.2550 คณะแพทยศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย โดยมีหน้าที่หลักในการพิจารณาโครงการวิจัยในเชิงการยอมรับทางจริยธรรมที่เสนอโดยบุคลากรของคณะฯ หรือที่ดำเนินการในคณะฯ ภายใต้กรอบที่กำหนด จำนวน 4 ชุด และมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2549 ไปแล้วนั้น
เพื่อให้การดำเนินการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงขอปรับเปลี่ยนแก้ไขและเพิ่มเติมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคำสั่งคณะแพทยศาสตร์ทั้ง 2 ฉบับ จากเดิม 4 ชุดให้เหลือเพียง 3 ชุด ดังนี้

รายนาม :
กรรมการชุดที่ 3
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ สุธิศา ล่ามช้าง  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธมน วุทธานนท์  กรรมการ
 


หน้าที่ :ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551

สั่ง ณ วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th