KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 113/2547
เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการพิพิธภัณฑ์ประวัติ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการพยาบาลวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 182/2545 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2545 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำประวัติเรื่องราวความเป็นมาของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการพยาบาล ตั้งแต่ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2545 เป็นต้นมานั้น
เนื่องจากประธานคณะกรรมการได้เกษียณอายุราชการไปแล้ว ประกอบกับได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติม และเปลี่ยนชื่อคณะกรรมการใหม่ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเห็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงให้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวที่อ้างถึงข้างต้นและแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คระกรรมการดำเนินการโครงการพิพิธภัณฑ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ วรรณวิไล ชุ่มภิรมย์  ที่ปรึกษา
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  ที่ปรึกษา
4 .  รองศาสตราจารย์ อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม  ประธานกรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันเพ็ญ เอี่ยมจ้อย  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  กรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ นิตยา ไทยาภิรมย์  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงพยอม ปัญญา  กรรมการ
9 .  อาจารย์ ดิลกา ไตรไพบูลย์  กรรมการ
10 .  นางอารี ประไพตระกูล  กรรมการ
11 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
12 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
13 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
14 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
15 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการและเลขานุการ
16 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. จัดทำประวัติเรื่ีองราวความเป็นมาของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการพยาบาล 2.วางแผนและดำเนินการโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์ 3.ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 22 มีนาคม 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th