KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3/2551
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการสภามหาวิทยาลัยพายัพวัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยพายัพในส่วนเกี่ยวกับหลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34(6) แห่งพระราชบัญญัติสถานอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551 ตามมติของสภามหวิทยาลัยพายัดที่ 41/2551 ในคราวประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 2/2551 จึงให้ยกเลิกคำสั่งสภามหาวิทยาลัยพายัพ ที่ 10/2549 ลงวันที่ 25 กันยายน 2549 และคำสั่งสภามหาวิทยาลัยพายัดที่ 8/2550 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2550 และตามมติของสภามหาวิทยาลัยพายัดที่ 60/2551 ในคราวประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 3/2551 จึงเห็นควรแต่งตั้งให้บุคคลดังรายนามต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการวิชาการสภามหาวิทยาลัยพายัพ
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทำหน้ที่พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรสาขาต่าง ๆ ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบต่อไป

รายนาม :
กรรมการ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  กรรมการ
 


หน้าที่ :ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2551

สั่ง ณ วันที่ : 29 ตุลาคม 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th